Geluidsbelastingkaarten

De gemeente Zwolle heeft kaarten gemaakt waarop de geluidsbelasting van het weg- en railverkeer op woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, te zien is.

Er zijn twee kaarten gemaakt. Op de ene kaart is de geluidsbelasting voor een heel etmaal weergegeven. Op de andere kaart is de geluidsbelasting voor alleen de nacht weergegeven

Daarnaast heeft de gemeente gekeken naar industriegeluid voor de bedrijventerreinen Voorst, Marslanden, Hessenpoort en de terreinen IJsselcentrale, Wärtsilä en de Karba.

Via het linkermenu kunt u de verschillende geluidsbelastingkaarten inzien. Onderaan deze pagina vindt u een toelichting op de geluidsbelastingkaarten.

De geluidsbelastingkaarten worden om de vijf jaar opnieuw bekeken en zo nodig herzien.

Aanpak knelpunten

De gemeente heeft aan de hand van de kaarten geïnventariseerd waar de geluidsknelpunten zijn. Vervolgens is een actieplan geluid opgesteld. In dit actieplan geeft de gemeente aan welke maatregelen zij de in komende vijf jaar gaat treffen om ervoor te zorgen dat er bij die knelpunten minder last van geluidshinder ervaren wordt.

Hieronder kunt u het actieplan en bijhorende bijlagen downloaden.

Richtlijn Omgevingslawaai

De aanleiding voor het opstellen van de geluidsbelastingkaarten en het actieplan is de Richtlijn Omgevingslawaai van de Europese Unie, die dit voor alle grote gemeenten in Nederland voorschrijft.

De bedoeling is het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai.