Rekenkamer

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente Zwolle op een goede manier hun werk doen. Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad waar ze op de agenda komen om verder te bespreken.

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris dhr. H.C.Veraart en is bereikbaar via het secretariaat: (038) 498 21 12 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf raadsleden en een extern lid.

Voor de raadsperiode 2014-2018 is de samenstelling als volgt:

Voorzitter:

  • Kees-Jan Groen (extern lid)

Leden:

  • Jolien Elshof-Rook (ChristenUnie)
  • Oswald van Dam (D66)
  • Michiel van Harten (GroenLinks)
  • Bert Sluijer (SP)
  • Orhan Cetin (Fractie Cetin)

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor zijn uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet breder zijn dan een individuele klacht en belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle. Ook moet het gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Bedenk wel dat de Rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

De rekenkamercommissie heeft in de eerste helft van 2016 onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. De vraag hoe efficiënt, effectief en innovatief  het beleid en de uitvoering  is van schuldhulpverlening stond centraal. Het rapport is op deze site te raadplegen bij onderzoekdossiers.

In het najaar van 2016 is de commissie gestart met een nieuw onderzoek. Onderwerp is Inclusief Beleid. De Rekenkamer wil graag weten of met dit nieuwe beleid de gewenste resultaten worden bereikt.

Bij Inclusief beleid wordt er geen onderscheid gemaakt in de verschillende doelgroepen. Maatregelen, voorzieningen en ondersteuning is er voor alle inwoners die het nodig hebben, zonder verschil te maken in bijvoorbeeld leeftijd en achtergrond.  De Rekenkamercommissie  richt zich bij het onderzoek  met name op de participatie van bestaande en toekomstige doelgroepen van inwoners met een migratieachtergrond.

Vanaf 2011 heeft de gemeente gefaseerd afscheid genomen van doelgroepenbeleid. De raad heeft toen het visiedocument ‘Van exclusief naar inclusief beleid’ vastgesteld. In  een overgangsperiode van drie jaar heeft de gemeente haar beleid aangepast.

Voor de uitvoering van het onderzoek is het bureau Regioplan ingeschakeld. Het onderzoek bestaat met name uit de bestudering van documenten en het houden van interviews met relevante personen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Resultaat is een beknopte heldere rapportage voorzien van conclusies en aanbevelingen. De Rekenkamercommissie streeft er naar het onderzoek in juni 2017 af te ronden.

Onderzoekdossiers

evaluatie_aanbevelingen_arbeidstoeleiding.pdf